Trang chủ Thể lệ

Thể lệ bình chọn
Gửi bài này In bài này

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BÌNH CHỌN

Đối tượng

Đối tượng được bình chọn là các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh nằm trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. 

Một quy định pháp luật được thể hiện dưới hình thức một điều hoặc một khoản, điểm trong văn bản pháp luật. Quy định là một chỉ dẫn của pháp luật để cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân biết phải làm gì trong một hoàn cảnh cụ thể  

Phạm vi

Các quy định đang có hiệu lực được ban hành trong 05 năm, kể từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015. Đối tượng được bình chọn bao gồm cả việc bãi bỏ các quy định pháp luật đã có.  

Chỉ bao gồm các quy định nằm trong các văn bản pháp luật cấp trung ương gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của các Bộ, Thông tư liên tịch.

 

QUYỀN ĐỀ CỬ

Tất cả mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước đều có quyền đề cử. 

QUYỀN BÌNH CHỌN

Hiệp hội doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ban Tổ chức sẽ rà soát danh sách các Hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước trước khi gửi thư mời bình chọn. Mỗi hiệp hội doanh nghiệp chỉ được một phiếu bình chọn.

Phiếu bình chọn của các Hiệp hội doanh nghiệp sẽ chiếm 70% trọng số khi tính kết quả cuối cùng. 

Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân khác

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác đều có quyền bình chọn tự do trên website của VCCI.

Phiếu bình chọn của nhóm chủ thể này sẽ chiếm 30% trọng số khi tính kết quả cuối cùng.

 

TIẾN TRÌNH BÌNH CHỌN

(các mốc thời gian mang tính dự kiến, Ban Tổ chức có thể thay đổi để phù hợp với thực tế)

Thu thập Đề cử (từ ngày 22/12/2015 đến hết ngày 29/02/2016)

Tất cả các đề cử phù hợp với Đối tượng bình chọn đều hợp lệ và được tiếp nhận và xử lý.

Các đề cử có thể gửi về cho Ban Tổ chức thông qua website, facebook của Cuộc bình chọn, qua fax, email hoặc bưu chính theo thông tin liên lạc dưới đây.

Công bố Danh sách ngắn (ngày 18/03/2016)

Dựa trên Tiêu Chí Đánh Giá, Hội đồng chuyên gia lựa chọn Danh Sách Ngắn gồm 30 quy định tốt nhất30 quy định tồi nhất.

Tiến hành bình chọn (từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 25/04/2016)

Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời bình chọn đến cho các Hiệp hội doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác bình chọn qua website của VCCI tại địa chỉ http://topten.vibonline.com.vn.

Người bình chọn sẽ đánh dấu những quy định mà mình cho rằng tốt nhất hoặc tồi nhất dựa trên Danh Sách Ngắn và các Tiêu Chí Bình Chọn. Người bình chọn không cần đánh dấu vào các quy định mà mình không có thông tin.

Tổng hợp và công bố kết quả (dự kiến tháng 5/2016)

Kết quả bình chọn sẽ được Hội đồng chuyên gia tổng hợp một cách trung thực, khách quan và giữ bí mật danh tính của người đề cử, bình chọn theo đúng Thể lệ. Kết quả bình chọn gồm 10 quy định tốt nhất10 quy định tồi nhất là các quy định được nhiều người bình chọn nhất.

Hội đồng chuyên gia sẽ phân tích, bình luận và đưa kiến nghị dựa trên kết quả bình chọn để đưa ra Báo cáo phân tích. Kết quả bình chọn và Báo cáo phân tích sẽ được công bố trong Hội thảo có sự tham gia đông đảo của các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và báo chí.

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Hội đồng chuyên gia là tập hợp các cá nhân có uy tín, có kinh nghiệm, thường xuyên nghiên cứu, bình luận, viết bài về các vấn đề liên quan đến pháp luật kinh doanh. Các chuyên gia này được lựa chọn từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như: chuyên gia kinh tế, luật gia, luật sư, nhà báo, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp…

Hội đồng chuyên gia có nhiệm vụ lựa chọn Danh Sách Ngắn từ các đề cử, viết bình luận cho các quy định được đưa vào bình chọn, đưa các giải pháp đề xuất và viết Báo cáo phân tích cuối cùng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc đa số.

VCCI sẽ mời các chuyên gia tham gia Hội đồng và công bố danh sách Hội đồng trên website của VCCI và các phương tiện thông tin khác

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ GỬI ĐỀ CỬ/BÌNH CHỌN

Ban Pháp chế – VCCI
Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Website: http://topten.vibonline.com.vn
Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 66836545;
Fax: 04.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com