Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất
Gửi bài này In bài này

Top ten Regulations là một cuộc bình chọn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các quy định pháp luật về kinh doanh được ban hành bởi các cơ quan nhà nước cấp trung ương trong thời gian qua. Đây là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cổ vũ, biểu dương các quy định, chính sách có tác động tốt đến doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội, đồng thời nêu ra các quy định, chính sách gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Kết quả của cuộc bình chọn sẽ chỉ ra 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất đối với môi trường kinh doanh. Kết quả bình chọn là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với những nỗ lực từ các cơ quan nhà nước trong việc làm cho môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn từ những quy định tốt, đồng thời cảnh báo về những quy định đang cản trở một cách bất hợp lý đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây sẽ là gợi ý cho các cơ quan nhà nước nhìn nhận lại các quy định và tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng thời xác định những tiêu chí để xây dựng các quy định một cách hiệu quả.

Top ten Regulations được thực hiện nhằm các mục đích cụ thể sau:
– Cổ vũ, biểu dương các quy định pháp luật có chất lượng, tác động tốt.
– Cảnh báo về các quy định có ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp và nền kinh tế.
– Đưa ra các kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật tồi.
– Góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng chính sách, chất lượng quy pháp luật.
– Trao quyền, tạo ra diễn đàn để các doanh nghiệp đóng góp, giám sát quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước.

Top ten Regulations do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng kiến và chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV).